*grins*   These are the brainchild of Kit from Mayotte de Yume.

 

gotyugi.jpg (13735 bytes) gotyami.jpg (17240 bytes) gotryou.jpg (7922 bytes) gotbakura.jpg (12120 bytes) gotmalik.jpg (14127 bytes) gotishtar.jpg (11349 bytes)
gotseto.jpg (12860 bytes) gotjou.jpg (11210 bytes) gothonda.jpg (12026 bytes) gototogi.jpg (6769 bytes)

 


filler.gif (837 bytes)